Please wait while JT SlideShow is loading images...
Начало Статии

Статии

Статии (92)

Сряда, 09 Февруари 2005 09:20

Щрайхмуси

От Albena

Шрайхмусите намират приложение при почти всички дървообработващи производства за получаване на детайли с точно определена дебелина. По-рядко тези машини се използват и за профилно обработване на машината.

Шрайхмусите работят с периферни фрезери , които определят конструкциите и функциите на машината. Подаването на обрабтваните де­тайли се извършва срещу движението на ножовата глава, върху която са монтирани 4 до 6 плоски ножа. Фрезата е разположена над обработвания детайл.

Работният плот на машината се премества във вертикално направление. При по-тежките типове машини това преместване се осъществява посредством отделен електроуред. В плота са монтирани валяци за намаляване на триенето между дървесината и метала. Детайлът се захваща от преден валяк с ребра и се подава към режещия инструмент. След обработването детайлът се поема от задния (гладкия) валяк. Скоростта на подаване се изменя безстепенно, а движението на подавателния механизъм се взима от основния вал на машината.

По този начин при изменение на оборотите на основния вал се изменя съот­ветно и скоростта на подаване. Непосредствено пред и след фрезата са монти­рани притискащи греди, чието предназначение е да ограничат биенето на детайла . Предната притискаща греда е най-често изработена със секции, за да се поемат неравностите по повърхността на обработвания материал.

Предният подаващ валяк може да бъде също така със секции , което позволява обработването на повече на брой тесни парчета с разлики в дебелините от 2 до 5 mm. Широчината на звената е обикновено около 60 mm.

Всички основни елементи на машината са стандартизирани.

При работа с щрайхмус трябва да се следи за правилното разположение на валяците. Някои данни в това отношение са приведени

Оптимални параметри за центроването на притискащите валяци при щрайхмусите

Обработвани материали

Разстояние от нивото на плота, mm, при дебелина на стружката е

малка

голяма

Равни с изправен гръб

0,05 – 0,1

0,1 – 0,2

Неслепени, сухи, с почти изправено лице

0,2 – 0,25

0,25 – 0,30

Слепени, влажни и криви

0,35 – 0,5

0,5 – 0,7

По-важните положения на нормите за охрана на труда са следните: ма­шината трябва да е съоръжена задължително с предпазни завеси срещу об­ратно връщане на детайлите. Звената на завесата имат дебелина max до 15 mm. Всеки елемент трябва да има най-малко три зъба с височина 5 mm, като най-ниско разположеният зъб да лежи поне с 2 mm по-ниско от ротацион­ната окръжност на фрезата.

При обработване на конични детайли правилното положение и сигурното захващаме по време на фрезоването се осигурява чрез специално приспособление. Материали с дебелина под 5 mm могат да се обработват без подложка само в случай че машината е пригодена конструктивно за това. Когато защитният кожух не е снабден с извод за пневматично отвеждане на стружките, отпадъците следва да се насочват в пространството под машината.

Предпазителят трябва да е с 400 mm по-висок от фрезата и да бъде закрит и странично. Обслужващият работник трябва да стои встрани от траекторията, по която излизат стружките. Когато кожухът на фрезата се използва едновременно и като притискаща греда, дебелината на отнеманата стружка не трябва да бъде по-голяма от 5 mm. Кожухът се отваря само при спряла машина. При обработване на детайли с широчина 25 mm трябва да се работи със завеса, чиито звена имат дебелина, най-много равна на полудебелината на обработваните детайли. Защитната завеса се настройва също само при спряла машина.

Четвъртък, 10 Февруари 2005 09:09

Многолистови циркуляри

От Albena

Многолистовите циркуляри се използват главно за разкрояване на ма­териалите, предназначени за производство на столарски плочи. Те служат и при разлистването на тънки детайли (на масиви в мебелната промишленост, при производството на дограма и др.).

Конструкцията и функцията на многолистовия циркуляр се определят от особеностите на режещия възел. Той е съставен от основен вал, върху който може да се монтират до 20 кръгови триона с разделителни втулки по­между им. Броят на трионите и разстоянията между тях се определят от изискванията на провежданата технологична операция. В някои случаи монта­жът на кръговите триони се извършва върху специална глава вън от машнната, след което готовият режещ възел се монтира към вала.

Подаването е механично и най-често безстепенно, осъществявано от ве­риги или валяци. Задвижването на подавателния механизъм става от отделен електродвигател .Когато многолистовите циркуляри се използват за производството на летви, предназначени за изработване на столарски плочи, от значение е точността на работа на машината, тъй като летвите постъпват към следващите производствени операции без каквото и да било допълнително обработване.

Технически данни за многолистовите циркуляри

Обороти n

min

4200 – 5200

Скорост на рязане υ

m/s

20 – 65

Скорост на падаване u

m/min

4,6 – 5,5

Мощност на задвижване PA

kW

15 – 28

Диаметър на кръговите триони d

mm

160 – 450

Максимален брой на трионите

броя

5 – 200

 

По-важните изисквания на охраната на труда са следните: над режещите инструменти трябва да са монтирани двустранно приспособления, които не допускат обратното връщане на детайлите. Първото звено на защитната за­веса има минимална широчина 40 mm, а всяко следващо е не по-широко от 8 mm. Остриетата на елементите трябва да се поддържат добре заточени. Всяко от двете предпазни устройства е свързано със самостоятелен механи­зъм за повдигане. Трионите и завесите са покрити с кожух, който предотвра­тява излитането на малки парчета. Кожухът трябва да се сваля само с по­мощта на специален ключ.

Кръговите триони са без изключение с твърдометални приставки. Тях­ното центроване трябва да е много точно. Трионите трябва да се движат в една равнина и всички зъби да описват една ротационна крива. Нормативите по отношение на центровката са следните:

  • отклонението от окръжността да бъде  ≤ ± 0,02 mm между два зъба;
  • общото отклонение от окръжността ≤ ± 0,3 mm;
  • равнинното отклонение ≤ ± 0,02 mm между два зъба;
  • общото равнинно отклонение ≤ ± 0,1 mm;
  • отклонението в ъгъла на атаката  ≤ ± 1°;
  • дебалансът ≤ 5 g.
Вторник, 08 Февруари 2005 08:56

Верижни машини за фрезоване

От Albena

Верижните машини за фрезоване се използват при изработване на пра­воъгълни отвори с кръгла основа, главно за оформянето на дълбоки шлицове при монтирането на брави и при направата на мебели, строителни елементи и във вагоностроенето.

Технически данни за зъборезните машини:

Обороти на вала n

min

12000 – 15000

Мощност на задвижване PA

kW

1 – 2

Коефициент на спресуване ρ

5 – 7

Максимална дебелина на детайлите

mm

до 60

Конструктивните и функционалните особености на тези машини са след­ните. Режещият инструмент представлява безкрайна верига . Тя се води по шина от гладка челна направляваща ролка. В другия край на ши­ната се осъществява задвижването на веригата от зъбно колело, което получава движението си от електродвигател.

Цялата система е монтирана на супорт, който позволява осъществяване на движение във вертикално направ­ление. Системата за мазане на веригата е автоматизирана. Движението на детайла се осъществява с хидравлично устройство. Обработваният детайл е фиксиран неподвижно върху работната маса. Заедно с нея той може да из­вършва движения в две взаимно перпендикулярни направления.

Най-модер­ните машини от този тип са снабдени с напълно автоматично управление н хидравлично задвижване на детайла. Специален механизъм за наклоняване на фрезовата глава позволява изработване и на клиновидни шлицове.

Подаването на един зъб sz се пресмята по уравнение (достъп само за ВИП потребители) поради това, че веригата извършва ротационно движение. Стъпката ts се отнася към всяко двойно звено на веригата. Броят на зъбите z се отнася също към двойно звено от веригата, тъй като процесът на рязане се характеризира с това, че пълната широчина на ряза се оформя от две последователно движещи се звена. По тази причина броят на зъбите z съответства на двойките звена на вери­гата.

Скоростта на рязане, задвижващата мощност и мощността на рязане се пресмятат по същия начин, както при периферните фрези, тъй като резците изпълняват при рязането абсолютно същото движение. Като диаметър на режещия инструмент се приема диаметърът на долната водеща ролка, а оборотите n съответстват на оборотите на въртенето й.

При работа с верижните машини за фрезоване трябва да се обръща го­лямо внимание на правилното опъване на веригата, тъй като по този начин се гарантира по-дългият й живот. При правилно опъване веригата може да се отклони с 4 до 6 mm от водещата шина. Много хлабавите вериги причиняват освен това и неравен ряз. Силно опънатите вериги дават гладък ряз, но се износват бързо. В този случай поради големите сили на триене настъпва силно загряване на режещия инструмент.

При поставянето на нова верига машината се пуска да работи няколко минути на празен ход, а след това при работа се проверява периодично опъването й.Трябва да се отделя и специално внимание на правилното мазане на всички движещи се части на верижните режещи инструменти.Хоризонталното движение при подаване трябва да се избягва, тъй като по този начин се съкращава животът на веригата. При тези движения възник­ват големи сили на триене и натоварвания на огъване.

По-важните специални изисквания на охраната на труда са следните: веригата трябва да бъде недостъпна за ръката на работника, т. е. обхваната от всички страни с предпазното съоръжение. При машините с ръчно подаване режещият възел се завръща автоматично в своето изходно положение след завършване на всяка работна операция. При вертикалните конструкции ре­жещият възел е подсигурен срещу неконтролирано движение надолу.

След всяка работна операция режещият инструмент се привежда автоматично в състояние на покой. При напускане на машината, при опъване и смяна на веригата задължително се изключва основният привод. При включен осно­вен привод върху командния пулт на машината трябва да свети червена сиг­нална светлина.

Технически данни за верижните фрезмашини:

Скорост на рязане υ

m/s

5 – 10

Скорост на подаване u

m/min

0,25 – 2,5

Мощност на задвижване PA

kW

1,5 – 4

Коефициент на спресуване ρ

4 – 7,5

Максимална широчина на шлица b

mm

6 – 40

Максимална дълбочина на шлица

mm

150 – 175

Сряда, 09 Февруари 2005 08:49

Машини за рендосване

От Albena

Машините за рендосване намират приложение в случаите, когато е необ­ходимо постигане на гладка повърхност независимо от това, дали повърхността е равнинна. Подобни операции се налагат във вагоно- и корабостроенето, при строежа на дървени жилища, при изработването на някои подови настилки и пр.

Основният възел на машината се състои от едно или повече рендета, ко­ито са захванати по начина, посочени само за ВИП потребители. Обикновено инструментите са захванати към неподвижна маса. Обработваният детайл се привежда в движение върху работната маса от подавателни валяци, чиито обороти се изменят безстепенно.

Дървесината преминава край рендосващия инструмент и се притиска към него с определена сила. По този начин се осъществява стружкообразуването по права линия, операция, подобна на извършваната при ръчно рендосване. Линейното движение при стружкообразуването характеризира фактически процеса на рендосването.

За разлика от фрезоването обработе­ната повърхност е гладка и върху нея не се забелязват следи от преминава­нето на инструмента. Под режещия възел е монтирано устройство за начуп­ване и сепариране на стружките. Начупените стружки се поемат от пневматична инсталация. Конструкцията на това устройство е подобна на   ножовите глави.

Обороти n на фрезовите валове

min

6000

Скорост на подаване u

m/min

5 – 80

Скорост на рязане υ

m/s

на рендосващия нож

0,08 – 1,4

на фрезите

30 – 90

Обща мощност на задвижване PA

kW

29 – 81

Коефициент на спресуване ρ

4 – 6

Максимална широчина на детайла

mm

305 – 315

Максимална дебелина на детайла

mm

100 – 180

Към рендосващите машини се монтират допълнително и инструменти за фрезоване. По този начин е възможно четиристранното обработване на де­тайлите. Всеки от инструментите за фрезоване (ножов вал или ножова глава) се задвижва от самостоятелен електродвигател и може да се премества в хори­зонтално и вертикално направление.

Обикновено инструментите за фрезоване са монтирани на хоризонтални валове. Щрайхмусовата глава (с шест ножа) е разположена непосредствено след вала на абрихта. По-нататък следва вазелът за рендосване и хоризонтален ножов вал за прецизиране на дебели­ната на детайла. Вляво и вдясно са разположени две вертикални фрези. С тяхна помощ се осъществява най-често профилното обработване на странич­ните повърхности на детайла.

В някои случаи агрегатът е съоръжен с два горни хоризонтални ножови вала, чиято функция съответства на първия горен фрезер. Те предлагат определени предимства при обработване на де­тайли, чиито дебелини се различават значително. При някои модели в края на инструменталната линия е монтиран още един вал с долно разположение, върху който могат да се сменят по избор ножови глави, фрезери или кръгови триони за изпълнение на операции по разделяне, профилиране, дълбане и др.

Описаната рендосваща машина спада към типичните машинни комбинации. По тази причина при пресмятане на основните параметри на процеса на рязане всеки режещ инструмент се третира отделно. Важно е съчетаването на скоростта на подаване u на фрезите със скоростта на рязане υ на рендосващия нож.

Относно охраната на труда са в сила изискванията, посочени при раз­глеждането на съответните основни машини. Поради високите скорости наподаване трябва да се вземат под особено внимание правилата на безопас­ност при работа с многолистовите циркуляри .

Сряда, 09 Февруари 2005 08:37

МАШИНИ ЗА ФРЕЗОВАНЕ И РЕНДОСВАНЕ

От Albena

Към машините за фрезоване се причисляват всички машини, които работят с фрезов режещ инструмент . Това са във всички случаи ротиращи инструменти независимо дали режат с околната или с челната си повърхност. Ножовите глави и ножовите валове са несъмнено инструменти, които работят с околната си повърхност. Означаването на машините с ножови валове като рендосвачни машини е неправилно, тъй като работният процес е надлъжно плоско фрезоване .

Същинските машини за рендосване работят с режещи инструменти, които се движат по време на рязането праволинейно (или под лека дъгова траектория) . Това са почистващите и подравняващите хобелмашини , които почти не се използват в съвременното дървообработване.

Класификацията на машините за фрезоване се извършва в съответствие с начина за монтиране на режещия инструмент, неговото положение (хоризонтални и вертикални машини), разположението на инструмента спрямо обработвания детайл (долно или горно) и предназначението на машината (абрихт, копирна фреза и др).

Подаването на един зъб sz се определя скоростта на рязане , която е константа за периферните фрези, се изчислява по уравнение. За челните фрези се използват уравненията, които са приведени за Вип потребители. В някои характерни случаи се използват и комбинирани режещи инструменти, които режат едновременно челно и периферно.

При тях двата процеса на рязане се разглеждат поотделно и след това се сумират резултатите.  За определяне на производителността при рязане с периферни и челни фрезери трябва да сте Вип потребител.

Най-общите правила за охрана на труда са следните: когато режещите нструменти не се използват, те задължително се свалят от машината или се закриват надлежно. При ръчно подаване на обработваните детайли на всеки шест месеца се проверява устройството за притягане на режещия инструмент.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 7 от 11
Споделяне и комункация