Please wait while JT SlideShow is loading images...
Начало Статии

Статии

Статии (92)

Четвъртък, 10 Февруари 2005 12:51

Специални машини за шлайфане

От Albena

Барабанните шлайфмашини позволяват шлайфането на кръгли, респ. профилирани тесни повърхности на прави или огънати детайли. Те работят с еластични (най-често пневматични) барабани, върху които е монтиран гъв­кав шлайфащ орган. Тези хоризонтално лагерувани барабани се движат свободно и детайлите се притискат ръчно към тях.

Шлайфането им наподобява работата на контактните машини. Често тези барабани се комбинират с дисковите шлайфмашини. Мощността на задвижване РА е от 1,5 до 3,5 kW, а оборотите n – от 2400 до 4000 об/min.

Барабаните за шлайфане са особено пригодени за производството на малки масови артикули, при които не се поставят високи изисквания за точността на размерите. Барабаните за шлайфане са големи кухи ротиращи цилиндри, лагерувани хоризонтално, обковани с филц или твърди фазерни плочи.

Обработваните детайли се въртят в барабана заедно със средството за шлайфане и поради взаимното триене се заглаждат. Като средство за шлай­фане се използват груби стърготини, фин пясък, парчета от шлайфащи ин­струменти, парчета от кожа и др.

Ако формата на детайлите позволява, шлай­фането може да се проведе и без шлайфащо средство. Барабаните се запълват винаги до половина и се завъртат с 15 до 45 об/min. По-големите обороти се прилагат при малки по размер обработвани детайли и малки размери на бара­баните. Шлайфането продължава от 0,3 до 10 h.

Ако шлайфането се осъществява при противоточно движение, разстоянието между барабана и обвивката трябва да бъде толкова голямо, че да из­ключва опасности за обслужващия персонал. При вертикалните барабанни шлайфмашини разстоянието между работната маса и барабана се поддържа в границите min до 3 mm. Забранено е двустранното обслужване на машината.

Съществуват още редица специални шлайфмашини, чието предназначе­ние и конструкция са твърде разнообразни. Ето някои факти само за по-важните от тях.

Шлайфмашина с хоризонтална лента за индивидуално обработване, зачистване и полиране на малки заоблени детайли.

Вертикална лентова шлайфмашина с осцилираща лента, предназначена за шлайфане на кутии, рамки, крака за столове и маси, играчки и други дървесни производни.

Шлайфмашини с наклоняващо се рамо с различни сменяеми инструменти, предназначени за равнинно, контактно шлайфане и швабеловане. Тези ма­шини се комбинират обикновено с устройства за пробиване, фрезоване, кантване и изработване на зъби.

Машини с две ленти и подаваща маса или верига за шлайфане на дълги тесни детайли.

Шлайфмашина, предназначена за обработване на кръгли дълги детайли, която работи с две ленти. Тя служи за закръгляне на дълги детайли с първо­начална призматична форма.

Шлайфмашина, предназначена за шлайфане на профилирани и равнинни тесни повърхности, за заглаждане на кантовете на масивни или фурнировани детайли.

Шлайфмашина за шлайфане и полиране, която работи с две тесни, късн ленти. Тя е предназначена за шлайфане и полиране на малки детайли (калъфи за термометри, дръжки за четки и др.), изработени от дървесина, пластмаса или метал.

Шлайфмашини с осцилираща дълга притискаща греда, в двата края на която са разположени барабани. При постепенното износване лентата се пренавива от единия на другия барабан. Тези машини са пригодени за равнинно шлайфане на лакирани детайли при непрекъснато подаване.

Специалните изисквания за охрана на труда за някои специални операции и конструкции се разработват самостоятелни технически норми. Така например при машините с подвижно рамо работният орган трябва да запазва положението, в което е поставен.

Четвъртък, 10 Февруари 2005 12:46

Дискови шлайфмашини

От Albena

 

Тези машини намират приложение преди всичко при шлайфането на чел­ни повърхности на дървесината при изработване на модели, мебели, строи­телни елементи, кутии и играчки.Работният инструмент е диск, върху който е опъната или залепена лен­тата. Дискът се привежда в движение от електродвигател директно или през клиноремъчна предавка. Обработваният детайл е прикрепен върху наклоняем плот, разположен пред диска.

Подаването е ръчно и се свежда до притискане на детайла към работната повърхност на диска. Често дисковите шлайфмашини имат два работни диска, което позволява едновременно протичане на една и съща операция или последователно извършване на операциите грубо и фино шлайфане на детайлите.

Скоростта на шлайфане υ се определя по същия начин, както скоростта на рязане υ при челното фрезоване. По оста на въртене тя е равна на нула и нараства по диаметъра, за да достигне максималната си стойност υmax на пери­ферията. Тъй като най-благоприятната скорост за шлайфане на дървесината е около 12 m/s, средната част на диска, където скоростите са по-ниски от 12 m/s, не трябва да се из­ползва за фино шлайфане.

Технически данни за дисковите шлайфмашини:

Скорост на шлайфане υ

m/s

0,55

Мощност на задвижване PA

kW

2 – 4,4

Диаметър на диска d

mm

200 – 1500

 

Специалните изисквания за охрана на труда са следните.

Максималното разстояние между работната маса и диска не трябва да бъде по-голямо от 3 mm. Хартията трябва да се опъва върху диска посредст­вом притягащ пръстен. Притягащият пръстен и винтовете, с които е закре­пен, трябва да лежат в равнина, разположена зад равнината на шлайфането. Притягането се осъществява min с шест винта. Дискът трябва да е закрит от всички страни, с изключение на работната повърхност.

По периферията за­щитният кожух е отдръпнат с 5 mm спрямо работната повърхност. Ако се извършват работни операции върху движещата се във възходяща посока зона от диска, монтират се ограничители срещу изхвърляне на парчета. Изработените от сив чугун дискове се проверяват най-малко на всеки шест ме­сеца за пукнатини.

Четвъртък, 10 Февруари 2005 12:38

Широколентови шлайфмашини

От Albena

Приложението на широколентовите шлайфмашини е аналогично на това при валовите. В сравнение с тях широколентовите шлайфмашини имат пре­димството, че контактният вал е профилиран по обработваната повърхност и осигурява значително по-висока производителност. Това осигурява по-нататък дълъг живот на лентата, поради което се налагат по-редки смени на ра­ботния орган.

Особеното в конструкцията на широколентовите шлайфмашини е нали­чието на широки ленти, които се движат в противоположни посоки. По конструкция те са с различно разположение на лентата (под или над плота) и различен брой последователно работещи звена (за грубо и фино шлайфане).

Тези ма­шини са усложнени поради това, че лентата трябва да извършва и осцилиращо движение за постигане на високо качество на обработваната   повърх­ност.

Осцилациите се постигат чрез последователна промяна на наклона на горните барабани по време на движението на лентата. При тази система на работа детайлът се обработва повърхностно, а не линейно, както при шлайфащите валяци. Този повърхностен допир е характерен белег на широколентовите шлайфмашини, поради което те се наричат още и контактни шлайф­машини.

Той се осъществява от притискащи органи с различна конструкция, наричани контактни звена. Контактните звена могат да бъдат напр. гумени ролки със специално оребряване или оребрени профилни контактуващи по­върхности.

Специалните изисквания за охрана на труда при работа с контактни шлайф­машини са аналогични на тези при лентовите и валовите шлайфмашини

Технически данни за широколентовите шлайфмашини:

 

Скорост на шлайфане υ

m/s

23 – 30

Скорост на подаване u

m/min

4 – 10

Мощност на задвижване PA

kW

3,5 – 45

Максимална работна широчина

mm

до 2600

Четвъртък, 10 Февруари 2005 12:30

Лентови шлайфмашини

От Albena

Лентовите шлайфмашини намират приложение главно при производ­ството на мебели, строителни елементи, кутии и др.; за индивидуалното шлай­фане на масивни и фурнировани повърхности, както и за почистването на рами, кутии и пр. Те не са приспособени за калиброване.

Конструкцията и функциите на тези машини се определят по същество от работния орган, който представлява безкрайна лента, водена от два барабана. Барабаните се задвижват от електродвигател директно или посредством клиноремъчна предавка. Много рядко се срещат конструкции на лентови шлайф­машини, които работят с променлива скорост на шлайфане.

Подаването става ръчно или чрез подвижен плот. Обработваните де­тайли се придвижват възвратно-постъпателно под ъгъл спрямо посоката на движение на лентата. Лентата се притиска към детайла чрез специално притис­кащо приспособление. То може да бъде изпълнено под формата на ютия, об­лицована с филц, която може да се премества върху работната маса. В някои случаи се използват притискащи греди, които обхващат цялата работна по­върхност. Притискащите греди имат различна конструкция.

Те могат да бъдат леко огънати и окачени на висящи шарнирни опори

а); осигуряват много равномерно шлайфане при относително малко загряване.

б. Тази конструкция се характеризира с тесните притискащи ребра и косото разположение спрямо посоката на движение на лентата. При тази система всяко зърно от лентата работи само тогава, когато преминава над реброто.

Притискащата греда може да бъде съставена и от отделни притис­кащи елементи . По този начин се избягва заоблянето на ръбовете на обработваните детайли.Машините с късо притискащо приспособление се използват при инди­видуалното обработване. Много трудно се обработват равни повърхности. Машината има малка производителност.

Машините с дълги притискащи греди имат висока производителност и обработват добре равни повърхности. Техните недостатъци са следните: въ­преки малкото специфично натоварване съществува опасност от прешлайфане, особено на периферните зони на фурнировани детайли. Изискванията спрямо работния орган са доста високи поради силното загряване и голя­мата сила на рязане. Голямата сила на рязане се обуславя от контактната по­върхност и твърдата предавка.

Двойнолентовите шлайфмашини работят с две паралелно движещи се ленти, от които едната може да променя своята посока на движение. По из­бор може да се работи с едно или две притискащи приспособления. Двойнолен­товите шлайфмашини са приспособени за последователно грубо и фино шлай­фане, когато работните органи имат различна зърнестост.

Постига се високо качество на обработваната повърхност, тъй като развлакняването на повърх­ността, предизвикана от първата лента, се премахва при обработване с втората. Във всички случаи производителността е по-висока, отколкото при еднолентовите машини.

Лентовите шлайфмашини, използвани за мокро шлайфане на лакирани повърхности, имат специално приспособление за овлажняване на повърхността.

Най-благоприятните скорости на рязане при твърда дървесина са между 19 и 26 m/s, за мека дървесина – между 14 и 18 m/s и при мокро шлайфане – 12,5 m/s.

Сряда, 09 Февруари 2005 12:16

Валови шлайфмашини

От Albena

Валовите шлайфмашини намират приложение при производството на мебели, строителни елементи; при строежа на кораби, вагони и др.; за на­длъжно шлайфане на нефурнировани, шпервани и облагородени повърхности или за изравняване дебелините на фазерните и фурнированите плочи. Освен това валовите шлайфмашини се използват при производството на фурнир и плочи за набраздяване и шлайфане.

Поради непрекъснатото подаване те са особено пригодни за включване в състава на автоматизирани машинни линии.Валовите шлайфмашини се различават по област на приложение конст­руктивно и функционално. Сгъваемият работен инструмент е навит косо или праволинейно върху валяк, чийто диаметър е около 300 mm.

При косо навиване на лентата полагането на съседните слоеве става чрез застъпване. Надебеляването потъва по време на шлайфането в прорязан във валяка нут . Фиксирането на лентата става от специални ус­тройства, разположени в челните повърхности на валяка. Захващащите припособления осигуряват само притягане на лентата независимо от удълженията, които тя получава по време на работа.

Хлабавата лента не зачиства добре повърхностите, докато при прекомерно опъване лентата се къса.Праволинейното захващане става върху валяци с надлъжен нут. При него лентата обгръща валяка и се захваща в нута посредством вставна лайстна . И тук е възможно автоматично самоопъване на лентата по време на работа. Предимството на тази система е късото монтажно време. Сериозен недостатък е прекъсването на работната повърхност по периферията на диска, което затруднява белансирането на валяците, а износването на инструмента на това място става по-бързо.

Най-често използваните машини са с 2 до 3 валяка (машини с 4 валяка се използват само при шлайфането на плочи от дървесни частици). Първият вал извършва набраздяването, а следващите – заглаждането на повърхността. Валяците са разположени под или над обработвания детайл. Лагеруването им е осъществено по такъв начин, че могат да извършват ротиращо и осцилиращо движение.

Така се избягва неравномерното шлайфане на повърхността, подобрява се качеството и се увеличава производителността. Естествено ри­тъмът на осцилиращото движение не трябва да съвпада с въртенето на вала. Задвижването при осцилацията се осъществява през ексцентър от хоризон­тален вал (извършват се около 120 хода с дължина от 6 до 12 mm/min). Рота­ционното движение се осъществява от електродвигател директно или през клиноремъчна предавка

. Ако няколко валяка с различни обороти се задвиж­ват от един електродвигател, се използват и плоскоремъчни предавки. Зад последния валяк е разпложен валяк с четка за почистване на шлайфаната по­върхност. Отделеният прах при шлайфането се засмуква над всеки валяк от пневматична инсталация.

Ако при изравняването на плочите от дървесни частици е наложително снемането на по-дебел слой (напр. > 0,5 mm), се използват комбинирани фрезови и валови шлайфмашини, при които на мястото на пър­вия валяк е монтирана фрезова глава. Разположените зад нея валяци само заглаждат повърхността и отнемат тънка стружка.

При валовите шлайфмашини с долно разположение на валовете работната маса е неподвижна и строго хоризонтална. Преди, между и след шлайфащите валяци се намират подаващи валяци, разположени от горната и долната страна на обработвания материал. Задвижват се горните подаващи валяци които са монтирани в обща рама (тя се премества по електромеханичен начик във вертикално направление).   Към същата рама са монтирани притискащи греди или валове .

Валовите шлайфмашини с горно разположение на валяците имат работен плот, който се премества по височина в съответствие с дебелината на обработвания материал. Освен това посредством специално центриращо при­способление работният плот може да бъде настроен точно паралелно към валяка. Лагеруването на масата е федериращо (окачването е пружинно).

За определени цели пружинирането може да се блокира или съвсем да отпадне. В последния случай естествено притискащите приспособления от горната страна са мон­тирани на еластична връзка. Транспортирането на детайлите става с без­крайна гумена лента (по-рядко с верига), която се плъзга върху работната маса. От горната страна детайлът се притиска от греди, разположени преди и след работните валяци. Притискащите греди може да са свързани непод­вижно към тялото на машината и по такъв начин да ограничават обработва­ната дебелина.

Най-благоприятните скорости на рязане при твърда дървесина са между 19 и 26 m/s, за мека дървесина – между 14 и 18 m/s и при мокро шлайфане – 12,5 m/s.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 6 от 11
Споделяне и комункация