Please wait while JT SlideShow is loading images...
Начало Статии

Статии

Статии (92)

Четвъртък, 10 Февруари 2005 11:13

Преси за фурнир и плочи

От Albena

 

Използваните за фурнироване и производство на плочи преси се разли­чават в конструктивно отношение.

Етажните горещи преси се използват за фурнироване, при производ­ството на плочи с пълнеж, плочи от дървесни частици, както и за производ­ството на пресувана масивна и слоеста дървесина. Те се използват в мебел­ната промишленост за фурнироване на широките повърхности на детайлите.

Едноетажните поточни преси са пригодени специално за производството иа плочи от дървесни частици и плочи от дървесни влакна.

По конструктивни белези се различават винтови, етажни и непрекъснато действащи (поточни) преси.

Винтовите преси нямат понастоящем значение за промишлеността, по­ради което няма да бъдат описани.

Етажните преси със загрявани плотове намират най-голямо приложение. В конструктивно отношение те се отличават със стабилно тяло (заварена или лята конструкция), съответни комуникации за подвеждане на топлина пос­редством топла вода или пара към работните плотове и хидравлична система за упражняване на необходимото налягане. Цилиндрите на хидравличната система са разположени в долната част на съоръжението. След завършване на процеса на пресуване етажите на пресата се отварят под въздействие на собствената си маса.

Хидравличната система на пресата работи с масло или вода. Чрез специално програмно управление се регулира създаваното налягане и времето за пресуване. В плотовете има система от канали, през които циркулира гореща вода, пара или нагрято масло. Най-често като отоплителен медиум се използва вода. Само при температури над 100°С се използва пара.

Подвеждането на отоплителния медиум става по телескопични тръби. Между пресувания материал и плотовете на пресата се поставят най-често цулаги (алуминиеви за дървесина и дуралуминиеви или стоманени за плочи от дървесни частици и дървесни влакна). Към всяка преса се осигуряват най-малко три комплекта цулаги. Цулагите предпазват плотовете на пресата от зацапване, а пресувания материал – от оцветяване и от лъчист топлообмен с плотовете на пресата. Освен това те облекчават зареждането на пре­сата и са абсолютно необходими при работа със съвременните автоматично зареждани преси.

При работа с горещите преси е особено важно правилното подбиране на времето за пресуване в съответствие с дървесния вид, влажността на материала, използваното лепило и прилаганото налягане. Упражненият общ натиск зависи от стойността на необходимото налягане ps pez . При всеки конкретен случай трябва да бъде определена общата площ на пресуване.

Препоръчвани стойности за работното налягане по Schmutzler

При пресуване на

Налягане ps pez , kg/cm2

Фурнировани плочи с естествени фурнири

от мека дървесина (окуме, топола и др.)

6 – 13

от по-твърда дървесина (смърч, бор)

13 – 18

от твърда  дървесина (бук, бреза и др.)

18 – 25

Мека дървесина при филмово слепване

6 – 10

Твърда дървесина при филмово слепване

20 – 25

Столарски плочи

10 – 12

Фурнироване

4 – 6

Неуплътнена пластова дървесина от:

мека дървесина

до 12

твърда дървесина

до 25

Повърхностно облагородяване чрез:

пресуване на пластични фолия

до 120

пресуване на слоеста дървесина

до 200

пресуване на масивна дървесина

до 350

Твърди фазерни плочи

40-60

по мокрия метод

40 – 60

по сухия метод

70 – 105

Плочи от дървесни частици

леки

2 – 7

средни

7 – 25

тежки

25 – 70

При поточните преси налягането се създава от валяци или от плотове, разположени паралелно спрямо, равнината на пресуването. При втория метод плочата се пресува през форматен канал. По такъв начин е възможно произвеждането на непрекъсната лента. Тези машини се срещат все още относително рядко, но очевидно завоюват терен при производството на плочи от дървесни частици.

Специфичните изисквания за охраната  на труда са следните.

При ръчно зарежданите преси затварянето на пресата се командува от спецално защитно устройство. Хидравлично или пневматично управлява­ните преси се пускат в действие от шалтери, задействани едновременно с двете ръце.

Пресите за кантоване са съоръжени задължително с предпазител срещу отскачане на детайли. До отоплителните системи не се разпо­лагат горящи материали. Шланговете на инсталациите за сгъстен въздух трябва да са бронирани. При ремонти е задължително фиксирането на по­движните елементи на пресата.

Технически данни за едноетажни преси

Мощност на задвижване РА

kW

3 – 20

Сила на пресуване

kg . 103

60 – 750

Време на затваряне

S

20 – 55

Максимална температура на плочите

°C

150 – 160

Брой на етажите

1 – 15

Светъл отвор между плотовете при отворена преса

mm

49 – 100

Максимална дължина на детайлите

mm

450 – 3500

Максимална широчина на детайлите

mm

230 – 1700

Четвъртък, 10 Февруари 2005 11:07

Лепилонанасящи машини

От Albena

В съответствие с конструкцията си тези машини са предназначени за на­насяне на лепило върху широката страна на детайлите и по-рядко върху тесните им повърхности.

Технически данни за машините за съединяване на летви

Скорост на подаване u

m/min

0 – 4

Мощност на задвижване РА

kW

6 – 8

Максимална дължина на летвите

mm

2600

Дебелина на летвите

mm

10 – 50

Нанасянето на лепилото се осъществява с валяци, които са изработени от гума или имат гумирана обвивка. Повърхността на валяците е оребрена. Дълбочината на нарезите зависи от вида на използваното лепило и дебели­ната на нанасяния лепилен слой. Когато нанасящите валяци са потопени във ваната с лепило, дозирането се осъществява от работещите съвместно с тях зачистващи валяци.

Точно дозиране може да се постигне само със спе­циални дозиращи валяци. Допълнителните съоръжения, които осигуряват действието на тази машина, са съответни устройства за смесване и разбъркване, резервоарите и помпите за транспортиране на лепилната смес.Специалните изисквания за охрана на труда при работа с двустранно нанасящите машини са следните. Поемащото устройство на транспортния възел трябва да се пуска с педален включвател.

Валяците не трябва да се движат на празен ход повече от 3 s. При свяляне на кожуха трябва да се изключва задвижването на машината. На входната страна на машината е мон­тирана отбивна щанга, разположена на височина 8 mm от обработвания де­тайл. Свободното входно сечение не трябва да има квадратура, по-голяма от 100 mm2.

Технически данни за валцовите лепилонанасящи машини

Скорост на подаване u

m/min

9 – 30

Мощност на задвижване РА

kW

0,2 – 2,2

Максимална работна широчина

mm

70 – 1300

Работна височина

mm

0,3 – 40

Четвъртък, 10 Февруари 2005 10:15

Машини за фуговане и слепване на фурнир

От Albena

 

Става дума за машините, които нямат режещ инструмент. Те съединяват фугованите и олепилените фурнирни листове в широки платна. Това може да стане чрез залепване на хартиена лента върху фугата  или чрез директно нанасяне на лепило върху канта на фурнирния лист. Напоследък се прилага и начин на свързване със стъклено влакно, залепено зигзагооб­разно върху фугата. Към машината често има и устройство за нанасяне н а лепило.

Според начина на работа се различават машини

за надлъжно

за напречно свързване.

При първите фугата е разположена паралелно на подаващото прис­пособление, а при вторите – напречно към посоката на подаване. При ма­шините за надлъжно свързване отделните платна се притискат едно към друго в направление, напречно на лепилната фуга. Лепилният шев преминава под загряващо устройство. Когато за свързването на лепилото не се изисква загряване, машината е съоръжена само с притискащо приспособление.

При нужда тези машини се съоръжават с приспособления за нанасяне на втвър­дители и разтворители. Тези кантослепващи машини не осигуряват жела­ното високо качество, тъй като начупват фурнирните листове. По-новите сис­теми машини работят, както беше изяснено по-горе, със стъклен конец, покрит със специална лепилна смес.

При този метод на работа първо се полага върху фугата олепиленият конец и след това чрез притискане при заг­ряване се осъществява слепването. Специалното лепило се разтапя при крат­ковременното притискане от ролката и осъществява свързването Този метод, разработен от Kuper, позволява реализиране на процеса на слепването, без да се замърсява лицевата повърхност на фурнирните листове. При машините за напречно свързване фурнирът се подава над загрят равнинен елемент.

Поради това, че предните и задните подаващи ролки се движат с различни скорости, се осъществява притискането на фурнирните листове един към друг в направление на движението им. Тези машини позволяват свързването на фурнирните листове в безкрайни ленти. За целта трябва да са изрязани точно под ъгъл. Те се използват и като съставна част от поточни линии.

Скоростта на подаване зависи от времето, необходимо за свързване на лепилото, и може да се изменя безстепенно в границите от 3 до 25 m/min. Налягането на пресуване зависи също така от вида на използваното лепило и дебелината на фурнирните листове.

Автомати за щанцоване и закърпване на фурнири

Машините от този вид са подобни в конструктивно отношение на авто­матите . За разлика от тях не се използва свредел или фрезер, а щанца. Кръпката само се монтира, без да се залепва.

Освен закърпването на чепове и смолни торбички във фурнирния лист могат да се монтират и парченца с определена форма. По този начин се получават т. нар. машинни интарзии. Правилата по охрана на труда предписват сигур­ното закриване на шанцоващия възел.

Машини за съединяване на летви

Машините за съединяване на летви са предназначени за събиране на лет­вите в платна, които се използват като среден слой при изработването на плочи. Летвите се зареждат в магазин, където машината ги поема и свързва с конец, който е поместен в специално изработен за целта нут. Свър­зването е лабилно, поради което платната трябва да се пренасят много внима­телно към мястото за извършване на следващата технологична операция.

Технически данни на автомат тип FSA-13, предназначен за щанцоване и изкърпване на фурнирни листове

Мощност на задвижване РА

kW

1,5

Брой на ходовете

mm

25

Ход на супорта

mm

1300

Размери на кръпките

mm/m

25 х 50

или 40 х 80

Максимална дебелина на детайла

mm

4

Четвъртък, 10 Февруари 2005 10:06

Ножици за фурнир

От Albena

Гилотинни ножици

Тези машини се използват изключително в предприятията за производ­ство на фурнир и плочи при разкрояването на фурнирните платна.Режещият инструмент на машината представлява ножица, работеща на принципа на гилотината. Горният нож е монтиран към ножодържател, който се движи по стабилни вертикални водачи. Задвижването се извършва от елек­тродвигател чрез шатунно-кривошипен механизъм или пневматично.

Долният нож е неподвижно скрепен към корпуса на машината на височината на работ­ната маса. Подаването на връзката фурнир става механизирано при скорост до 65 m/min. Съвременните машини са автоматизирани чрез съответни елек­тронни следящи или водещи системи за управление.

Най-важните специални изисквания за охрана на труда са следните. Специално устройство осигурява ръцете на работника по време на работния ход на машината. Осигурителната система предзвиква пускане на машината в движение с две ръце или лъчева защита. По такъв начин ръката на работника не може да попадне в обсега на действие на ножа. След извършване на ряза ножът трябва да се върне в изходно положение. От страна на поемането също има защитно приспособление.

Технически данни за гилотинните ножици

Скорост на подаване на дървесината u

m/min

15 – 70

Мощност на задвижване РА

kW

2,5 – 4,5

Максимална работна широчина b

mm

до 4000

Пакетни ножици за фурнир

Пакетните ножици за фурнир се използвате предприятията за производ­ство на фурнир и плочи за точно обрязване на фурнирите. Изправянето на ръбовете е необходима операция, която предшества съединяването на фур­нирите при слепването им. Режещият инструмент на пакетната ножица е ножица, долният нож на която е захванат неподвижно към тялото на маши­ната на височината на работния плот.

Горният нож е лагеруван на плъзгащи опори и извършва движения във вертикално направление. Често пакетните ножици работят само с един (горен) нож. Горният нож е монтиран под ъгъл.Задвижването на машината е електрическо, хидравлично, чрез кривошипен механизъм и по-рядко пневматично. Фурнирният пакет се притиска към работната маса с хидравлично или пневматично устройство.

За охраната на труда са в сила следните основни положения. Пакетните фурнирни ножици са съоръжени със защитен лък за двете ръце на работника или с лъчева защита. Предпазните съоръжения действат така, че след за­вършване на работния ход ножът се връща в изходното си положение. Ако на машината се работи двустранно, защитата е също така двустранна.

Технически данни за фурнирните пакетни ножици

Мощност на задвижване РА

kW

4 – 10,5

Максимална работна широчина b

mm

2000 – 4000

Максимална работна височина

mm

40 – 100

Машини за фуговане на фурнир

Машините за фуговане на фурнир са предназначени за фуговане на фур­нирни пакети и намират приложение в предриятията за производство на фурнир и плочи.

Работният инструмент на машината е ножова глава, която се върти по посока на подаването край страничната повърхност на фурнирния пакет. На същия супорт е поместено и устройство за нанасяне на лепило върху тесните страни на фурнирните листове. Задвижването на ножовата глава става директно от електродвигател. Управлението на машината е най-често хид­равлично. При комбиниране с подходящо подаващо устройство тази машина може да работи автоматично.

За охраната на труда са в сила основните положения, приведени при разглеждането на фрезите и циркулярите.Специално за тази машина се изисква при смяна на пакета режещият инструмент да бъде в основно положение и закрит с предпазител.

Технически данни за машините за фуговане на фурнир

Мощност на задвижване РА

kW

8 – 15

Производителност

h

40 – 65

Максимална височина на пакета

mm

100 – 150

Максимална дължина на пакета

mm

2000 – 2600

Четвъртък, 10 Февруари 2005 09:57

Машини за бичене на фурнир

От Albena

Машините за бичене на фурнир представляват спецализирани изпъл­нения на хоризонталните гатери. Подаването на дървесината става отдолу нагоре, а зъбите на трионите са насочени надолу. Фурнирните блокове не се нуждаят от предварително обработване. На практика те се разрязват на тънки дъсчици. За извършването на тази технологична операция може да се изпол­зват и циркуляри със сегментни кръгови триони, блокбанциги или хори­зонтални гатери, които работят с триони с конично напречно сечение.

При този начин на добиване на фурнир минималната дебелина на фурнирния лист е 0,8 mm. Рязовете са с широчина от 0,8 до 1,6 mm, поради което количественият добив еоколо 50%. Тези машини се използват само за дър­весни видове, от които не може чрез рязане или развиване да се добие фурнир. Изискванията за охрана на труда са същите, както при съответните основни машини.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 5 от 11
Споделяне и комункация