Please wait while JT SlideShow is loading images...
Начало Статии

Статии

Статии (92)

Четвъртък, 10 Февруари 2005 14:02

Валови лаконанасящи машини

От Albena

Валовите лаконанасящи машини са пригодени за повърхностно обработване на плочести материали. В съответствие с техническото състояние на про­изводството в дадено предприятие те работят или като самостоятелни машини или влизат в състава на лакозаливни линии.

С валовите лаконанасящи машини могат да се полагат лакови или шпахтелни покрития в количество, по-малко от 45 g/m2. Най-често се подлагат на лакиране фурнировани повърхности. На шпахловане се подлагат както фурнировани, така и покрити с декоративно фолио повърхности.

Различават се валови лаконанасящи машини за едностранно и двустранно обработване на преминаващите детайли.

Валови машини за едностранно обработване. Познати са машини от този тип, при които нанасянето става с един или два валяка.

Основната част на машината е рамовата конструкция, към която са прикрепени колоните, носещи валяците. Валцовата система се състои от до­зиращ, нанасящ и притискащ валяк. Общата конструкция и начин на работа са подобни на тези при лепилонаносвачките. Върху подаваното парче се при­тискат въртящите се валяци.

Горният гумиран нанасящ валяк е лагеруван на пружиниращо устройство. С помощта на шнек той се измества във вертикално направление. Шлайфаният и хромиран дозиращ валяк  е лагеруван на супорт, заедно с който може да се измества в хоризонтално на­правление с микрометричен винт. Долният транспортиращ валяк  е лаге­руван на фиксирани опори. Специален механизъм определя характера на движението на дозиращия валяк.

При започване на работа в съответствие с конструкцията на машината лакът се подава към нанасящия валяк или от вана , или от автоматична уредба с изкуствена циркулация. Придвижването на детайла се осигурява от притис­кащия валяк. Силата, с която се притиска детайлът между нанасящия и притискащия валяк, е достатъчна за осигуряване на движението и образуване на филм с минимална дебелина. При различните конструкции на машината подаването се регулира степенно или безстепенно.

Ако в една машина са обединени два нанасящи възела, при едно преми­наване на детайла може да се образува двуслойно покритие.

Валови машини за двустранно обработване. Те имат аналогична конст­рукция. На машините от този тип лакирането може да се осъществява дву­странно поради наличието на нанасящ възел с долно разположение. Обикно­вено транспортирането на детайлите става с гумиран задвижващ валяк. По този начин едностранно обработените детайли не се повреждат. Подаването на лака става през автоматична уредба.

За обработване с бързосъхнещи пигментни грундове се използват ва­лови нанасящи машини със зачистващ нож към дозиращия валяк или с растерен дозиращ валяк. Това е наложително, тъй като вискозитетът на лака се повишава много бързо.

С валовите машини може да се нанасят шпахтелмаси (без маслените ки­тове) върху плочи от дървесни частици и фазерни плочи при едновременно дълбоко печатане върху повърхността. Възможно е нанасянето на количества до 200 g/m2.

Машините за нанасяне на китове работят по същия начин, както лаконанасящите машини.

И тук нанасящият валяк е гумиран и работи заедно с един хромиран валяк. Дозиращият валяк определя разхода на кита. Тъй като повъхностното покритие е грапаво, след основния механизъм се монтира обикновено допъл­нителен валяк с полирана повърхност. По този начин чрез притискане се изглажда повърхността на покритието.

Заглаждането на повърхността може да се осъществи и чрез измокряне. В такъв случай полираният валяк се мокри непрекъснато от гумиран дозиращ валяк. Транспортните валяци са монтирани под нивото на работната маса. Дебелината на нанесения слой се определя от разположението на хромирания дозиращ валяк. За шпахловане се използ­ват силно пигментирани лакове от изкуствени смоли.

Технически данни за валовите лаконанасящи машини

 

Лакиране

Китване

Скорост на подаване u

m/min

2 – 20

5 – 20

Скорост на заглеждащия валяк

m/min

Работна широчина

mm

2 – 15

Максимална дебелина

mm

800 – 200

600 – 2100

60

80

Мощност на задвижване PA

kW

1,1 – 1,6

3,3 – 4,8

Фрезмашините, предназначени за производство на обли детайти, са съо­ръжени със специални ножови глави. Това са хоризонтални машини за фрезоване. Съобразно големината на машината могат да се заоблят детайли с квадратно напречно сечение и произволна дължина.

Обикновено диаметрите са от 5 до 50 mm. Скоростта на подаването u = 7 – 50 m/min, а мощ­ността на задвижването РА= 2 – 6 kW. Обли детайли с много малки диаметри се произвеждат обикновено с помощта на двулентови шлайфмашини.

 

Машините за производство на дибли представляват специализирани ма­шини за производство на обли детайли. Те оформят диблата и я изрязват на желаната дължина. Работните операции се извършват автоматично. Диаметрите на диблите са от 8 до 14 mm, а дължините им – съответно от 25 до 80 mm. Производителността на машината е 23 – 46 дибли за минута, а задвижва­щата мощност РА = 2 – 3 kW.

Допълнителното автоматизиране на процесите за съединяване на детайлите с дибли е свързано с въвеждането на пневматични устройства за набиване на олепилените дибли. В този вид агрегатът набива 6 дибли за време 6 – 10 s.

Четвъртък, 10 Февруари 2005 13:48

Стругове за дърво

От Albena

Струговете за дърво се използват в стругарните и при производство на играчки. С тях се произвеждат крака и дръжки за мебели, грифове, дибли, копчета, украшения, фигури за игри и пр. При голям брой на детайлите се използват автоматични стругове. При моделиране на струг се изработват сърцевините, моделите на различни шайби и др. Поради разнообразната дейност при изработването на модели не се използват автоматични стругове. Обикновено един струг обслужва 4 – 5 работни места при моделирането.

Своеобразна особеност, определяща конструкцията и функциите на стру­говете, е обстоятелството, че обработваният детайл се върти, а към него се подава режещият инструмент. Този работен процес се нарича струговане . Режещият инструмент е закрепен върху супорт, заедно с който може да извършва движения в две взаимно перпендикулярни равнини. Де­тайлът се захваща в патронник и с него извършва въртеливо движение. Противоположният край на детайла се подкрепя от бабката посредством спе­циално острие.

Детайлите с голям диаметър се обработват, след като се прикрепят към планшайби с подходящи размери. Много малки детайли се об­работват обикновено след залепването им върху подложка с подходящи раз­мери. Задвижването се извършва от електродвигател, а оборотите на маши­ната се изменят степенно чрез двойки шайби. За обработване на де­тайли с много големи размери (до 3500 mm) се използват вертикални (каруселни) стругове.

Копирните стругове работят с режещ инструмент, воден по шаблон в направление на подаването. Автоматичните форматни стругове са снабдени допълнително с автоматично подаване и автоматично подвеждане на обработ­вания детайл. Често те са снабдени и с устройства за пробиване в аксиално и радиално направление. С такива машини се произвеждат колела за играчки, копчета и др. В една операция се извършва струговането и пробиването на отворите.

Оптимални скорости на рязане при струговане за дърво.

 

Материал

υ, m/s при

стоманен

резец

твърд метален резец

Пресувана дървесина

слепена

0,4

1,5

неслепена

0,8

0,3

Слоеста дървесина

1,5

6,0

Фурнировани плочи, ламинирана дървесина

3,0

12,0

Най-важните изисквания за охрана на труда са следните.

Всички движещи се части на струга се закриват надлежно с подходящи пред­пазни съоръжения. Ключът за притягане на револверната глава се изважда веднага след завършване на операциите по притягането. Забранено е извърш­ването на измервания при ротирзщи детайли. Стърготините не следва да се отстраняват по време на движение на машината. Спирането на детайла след изключване на задвижването не трябва да става с ръка. Забранено е поста­вянето на инструменти върху водачите на струга. Работникът трябва да носи дреха с тесни ръкави и предпазна шапка.

Технически данни за струговете

Обороти n

min

330 – 3700

Скорост на подаване u

m/min

1 – 15

Мощност на задвижване PA

kW

1 – 2

Височина на центриране

mm

200 – 300

Максимално разстояние между захващащите приспособления

mm

1000 – 2000

Четвъртък, 10 Февруари 2005 13:17

Машини за огъване на дървесина

От Albena

Поради ограниченото приложение на тези машини ще бъдат изложени накъсо само най-важните сведения. Огъването на дървесината представлява безстружково деформиране. За да се избегне начупването на детайлите, ед­новременно с огъването дървесината се подпира по направление на дървесните влакна. За целта се използва специална лента. Освен това се препоръчва предварително пропарване на дървесината. Конструкциите на машините за огъване на дървесината са твърде разнообразни.

Тези от тях, които са предназначени за огъване на масивна дървесина, се подразделят в два основни конструктивни типа. В първата категория спадат машини за огъване на детайли в кръгова форма. Те работят с подвижни форми за огъ­ване. Към втората категория спадат машините, които огъват дървесината до достигане на U-образна форма.

Тези машини намират приложение предимно при изработване на спортни артикули и седалки мебели. При изработването на корпусни мебели най-често се огъват масиви при едновременното им слепване. В този случай формуването се осъществява в пресата за слепване. При големи радиуси на кривината се използват машини, при които една еластична форма притиска детайла върху твърда основа.

Четвъртък, 10 Февруари 2005 13:09

РЪЧНИ МАШИНИ

От Albena

Тук спадат всички машини, които се носят или водят от оператора. Те нямат фундамент и се задвижват по електрически път. Само някои видове имат пневматично задвижване или са съоръжени с двигател с вътрешно горене. Това са на практика механизирани ръчни инструменти. Поради голямото раз­нообразие на ръчните машини ще бъдат разгледани само някои отделни пред­ставители.

Ръчни циркуляри. Те са удобни за работа в складове за дървесина. Имат мощност на задвижване PA = 0,25 – 2 kW. Максималният диаметър на циркуляра е 160 – 300 mm (фиг. 6/68).

Към тази категория спадат верижни триони ръчните фрези и шлайфмашините с гъвкав вал.

Ръчните шлайфмашини са дискови и лентови (фиг. 6/69). Тяхната мощност на задвижване е PA = = 0,08 – 1 kW.

Ръчните машини за швабеловане са с гъвкав вал и имат мощност на задвижване PA = 0,2 – 2kW .

Ръчните фрези работят с ножови валове  и имат от 2800 до 4009 об/min. Някои типове фрези с горно разположение  работят при 12000 об/min. Мощността на задвижване PA = 0,6 – 2.3kW.

Ръчните бормашини работят със 190 – 1200 об/min и имат мощност на за­движване PA = 0,2 – 1 kW.

Съществуват различни системи машини за заковаване на пирони и за хващане на скоби. Те се използват при тапицирането на мебели и изработва­нето на тапицериите на леки коли. Задвижването им става електромагнитно (по-рядко) и със сгъстен въздух.

Охраната на труда при работата с ръчни инструменти поставя изисква­нията тоководещият кабел да бъде здрав, заземен или занулен. Всеки два месеца се проверява от специалист електрозадвижването на машината. Ре­зултатите от проверката се отразяват писмено. Трябва да се спазват и всички предпазни мерки, отнасящи се до съответния работен инструмент.

Специалните изисквания за охрана на труда са следните.

Подвижните машини се транспортират, когато работният орган е в по­кой и съответно закрит. Когато е наложително продължително използване на преносими машини в състава на тактови и поточни линии, към тях се свър­зват противотежести, ако собственото им тегло надхвърля 1 kg. Работните средства, които се захранват с електричество, подлежат през всеки шест ме­сеца на основна проверка относно дееспособността на предпазните устройства. Резултатите от проверката се нанасят в дневник.

Преносимите машини могат да се използват за работа и при стационарни условия, ако отговарят на изискванията за стационарните машини. След завършване на ряза ръчните кръгови триони трябва да се закриват от дъгов сегмент. Зъбният венец на кръговия трион трябва да лежи в радиално направление под защитното уст­ройство. Верижните фрези, зъборезните машини и др., се самоизключват при завършване на работната операция. Фрезмашините трябва да отговарят на изискванията,  предпазният кожух да закрива изцяло режещия инструмент след приключване на работната операция.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 4 от 11
Споделяне и комункация