Please wait while JT SlideShow is loading images...
Начало Статии

Статии

Статии (92)

Технологичен проект, е част от проекта  за преработване на трупи (бичене на трупи ), набор от техническа документация –  технология на преработка на трупи за фасониран материал, включва подбор на оборудването, оформление, описание на технологичния  процес.

Технологичният проект се изпълнява по техническо задание на клиента. При разработката на  проект участват следните фактори:

- Необходима  производителност.

- Състав на  суровината (диаметър, дължина, вид, качество).

- Необходима е класификация на фасонираните мартериали (сечения, дължина, начин на разкрояване,съставяне на диспозиции).

- Размери и конфигурация  на производственните  помещения и площадки на  клиента.

- Ниво на  квалификация на  персонала.

- Ограничаване на разходите.

- Други местни условия и изиквания от клиента.

Технологията  на проекта включва следните документи:

technology

- Разпределение на основните производствени зони.
- Схема, показваща движението на суровината и разположението на персонала.
- План за разположението на потока.
- Разпределение  на машини и механизми.
- Разпределение на пунктовете за доставки на комуникация.
- План за събирането  на кората  и другите насипни отпадъци.
- Планове на сгради и съоръжения (реконструкция на сгради и помещения), показващ местоположението на        технологични отвори, врати, повдигнати подове и т.н.

- Обяснителни бележки към членове.

- Съоръжения спецификация на технологичния поток.

- Изчисляване на изпълнението.
- Описание на процеса.

Защо имате нужда от технологичен проект?

Организация на стабилна и печеливша дъскорезница. Някои купуват скъпи и ненужни машини,а други  евтини и проблемни,    несмогващи машини. За търговския успех на една компания трябва изграждане на ефективна технология за приемане на суровините, за превоз на отпадъци и рециклиране им.С технологичен проект, клиентът получава предварително най-точна и пълна информация за предстоящите финансови във времето разходите за придобиване, доставка и монтаж на оборудване и довеждане до минимум от тук непредвидени разходи. Следователно е възможно да се направи надежден бизнес план, включващ график на финансиране, въвеждане в експлоатация и размера на необходимите оборотни средства, което зависи от конкретната технология.

Правилно построена технология осигурява максимална ефективност на инвестициите, както и необходимите за постигане на максимална икономическа ефективност.
Проектът дава възможност да се подготвите предварително за производството необходимото пространство за инсталиране на оборудването. По този начин, се спестява 1-3 месеца (периода на доставка на оборудване) преди началото на производството. Колко струва един месец без работа - това е написано във вашия бизнес план.

Възможно ли е да разработите свой собствен технологичен проект ?

Възможно е, но като цяло неефективен. В основата на бизнеса често се опитват ваши служители да се правят на технолози и инженери. С цялото ми уважение към тези специалисти, те обикновено не разполагат  с пълна и обективна информация за наличната техника на пазара, както и всички техники и методи на дървообработването, организацията за събирането и отвеждането на  отпадъците и т.н.

Най-често, този подход води до намаляване на ефективността в резултат на оптимален избор на оборудване, престой, увеличаване на размера на ръчния труд, повече производствени операции. Нечуван модел – няколко разкарвания на  материалите при обработката, прехвърляне на стекове между машините – повярвайте това е установено и не е толкова рядко срещано явление.

И всичко това за Вас са разходи  и загуби на вашето бъдещо предприятие господа инвеститори.

 

Направеният преглед може да бъде само указание. При съответни изисквания и условия в завода могат да се обхванат различни етапи или да се до­пълни с други проблеми.

Етап

Съдържание и документации

1

2

1. Получаване на планово задание

чертежи, спецификации с означаване на размерите, общи технологични планове, поръчка за производ­ство, планови ограничители, план по дати и срококове, изисквания за изпитвания и доставка

2. Запознаване с планово­то задание

анализ на функциите на изделието, серийност, ос­новни технологични решения, изучаване на специ­алните изисквания на възложителя

3. Изпитване на конструк­цията

критика на документациите и предложения за про­мяна, създаване на технологични и икономични кон­струкции, пригаждане към производствените усло­вия на предприятието

Безстружково формоване на пластова дървесинаБезстружково формоване на пластова дървесина

Различават се два основни метода:

1) формообразуващо слепване;

2) виене на плоско-слепена пластова дървесина.

При първия метод според изграждането на формованото тяло и произ­водствената техника се различават:

– лепене и формоване на вътрешни форми

а) с цели фурнирни листове;

б) с фурнирни ивици по метода на навиване (леки съдове, шперплатни тръби);

– лепене с помощта на калъп

а) с равномерна дебелина на пластовете;

б) с неравномерна дебелина на фурнирния пакет и частични удебелявания;

– лепене с помощта на сгъстен въздух или хидравлично налягане

а) чрез слепване и пресуване във форми при повишено налягане или във вакуум;

б) формоване с хидравлично налягане в автоклави.

 

Огъване на масивна дървесинаВиенето на дървесина се числи към икономичните производствени методи. Неговите икономически и технологични предимства са:

1. Формоване без загуби с най-малък разход на дървесина в противо­положност на стружкоотнемащото формоване на криви детайли.

2. Производството на формовани детайли чрез виене е технологично по-просто и по-евтино, отколкото тяхното обработване на стружкоотнемащи машини.

3. Стойностите на виалните машини и съоръжения са значително по-ниски в сравнение с тези на стружкоотнемащите машини, инструментите и разходите за тяхното поддържане и заточване.

4. По-ниски разходи за енергия поради малкия разход на електро­енергия.

5. По-висока якост на витите детайли в сравнение с формованите чрез рязане или фрезоване детайли със същата форма и сечение.

При виенето значително влияние оказва изборът на дървесен вид и формата на предварителната обработка за предпазване от брак вследствие счупване. Не се стига до спукване и счупване на детайлите, когато дървес­ният вид се отличава с голяма устойчивост при промяна на формата. Голямата плътност на дървесината в този случай не е недостатък. Като особено под­ходящи дървесни видове се препоръчват бук, ясен, хикори и бряст. Добри свойства на виене притежават и явор, бреза, акация, леска, дъб и череша. Малко подходящи поради силно променящите се механични свойства на ранната и есенната дървесина са иглолистните дървесни видове. Детайлите за виене не трябва да имат никакви дефекти и са по-възможност правожилни. Най-добри свойства за виене има дървесината на стъблото между дънера и короната. Не се препоръчва използването на детайли от сърцевинна дър­весина.

Понеделник, 21 Февруари 2005 15:25

Ножови валове

От Albena

Ножовите валове са инструменти главно за машини за надлъжно фрезо­ване, които понастоящем се произвеждат изключително като обезопасени ножови валове. Почти затвореното кръгло основно тяло при спазване на пред­писаното издаване на ножовете действа като ограничител на дебелината на снеманата стружка. Валовете имат 2 или 4 (по-рядко 3) плоски ножа, които се закрепват под планки на плоските страни на вала*. При монтирането на но­жовете вследствие на центробежните сили прикрепващите болтове ее нато­варват на опън. Ако те са затегнати слабо, възможно е ножът да изхвърчи. Същото се получава и при много изтегнати болтове, ако към силата на затягане се прибавят и центробежните сили и заедно надвишат якостта на срязване на болтовете.

Поради това ножови валове с този начин на закрепване вече едва ли се произвеждат. Закрепването на ножовете в ножовите валове с канали е най-различно. Въпреки това всички те са така конструирани, че центробежните сили се използват допълнително за затягане на ножовете посредством клинови подложки или други подобни. Болтовете не могат да се скъсат, защото са натоварени само на натиск и вследствие на центробежните сили дори се намалява товарът им. При най-модерните ножови валове бол­товете са заместени от хидравлични затягащи устройства.

При регулиране на ножовете трябва непременно да се използват съоръжения за регулиране и измерване (индикатори – циферблатни микрометри или шаблони), за да може всички ножове да режат по една и съща окръжност на рязане. Клиновите подложки най-често са със стружколомител, чийто ъгъл ξ = 28 – 64°.  Предният ъгъл γ = 30 – 40° е определен от производителя и е константен за всеки ножов вал. Задният ъгъл на рязане при обработката на масивна дървесина би трябвало да бъде α = 4 – 18°. Обичайните размери са: диаметър на окръжността на рязане  d= 100, 125, 140 или 160 mm (250 и 300 mm при производството на стружки за ПДЧ), максимална широчина на рязане a = 250 – 1800 mm.  Ножовите валове се произвеждат от жилава конструк­тивна  стомана.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 11
Споделяне и комункация