Please wait while JT SlideShow is loading images...
Начало Обяви Статии Етапи на подготовката на производството

Сряда, 25 Февруари 2009 11:45

Етапи на подготовката на производството

От  Albena
Оценете статията
(1 Оценка)

 

Направеният преглед може да бъде само указание. При съответни изисквания и условия в завода могат да се обхванат различни етапи или да се до­пълни с други проблеми.

Етап

Съдържание и документации

1

2

1. Получаване на планово задание

чертежи, спецификации с означаване на размерите, общи технологични планове, поръчка за производ­ство, планови ограничители, план по дати и срококове, изисквания за изпитвания и доставка

2. Запознаване с планово­то задание

анализ на функциите на изделието, серийност, ос­новни технологични решения, изучаване на специ­алните изисквания на възложителя

3. Изпитване на конструк­цията

критика на документациите и предложения за про­мяна, създаване на технологични и икономични кон­струкции, пригаждане към производствените усло­вия на предприятието

4. Анализ на основните принципи и избор на основен технологичен метод

решение за използване на една или друга техни­ка, средства за лепене или свързващ обков, метод за повърхностна обработка, промени в свойствата на материалите

5. Описание на техноло­гичните възможности

възможности, произтичащи от основното оборудва­не; приложимост на груповата технология; устано­вяване принципната последователност на работните операции

6. Критика на производ­ствени възможности с писмен анализ

разясняване на въпросите по здравеопазването, охраната на труда и противопожарната защита, проучва­не на подобни технологии в техническата литература, съветване със специалисти, майстори, работници, търсене възможности за най-добри решения

7. Точно технологично сравнение на вариантите

определяне на влияещите фактори, проучване на разходите и срока за възвръщането им, установя­ване на подробни възможности за производство, евентуално определяне на оптималния размер на сериите

8. Определяне на изход­ните материали

форма, вид, размери, качества, количества, надмерки за обработване, размер на отпадъка и степен на използваемост, изчисляване на количествата за покриване на нуждите, обсъждане с материалното снабдяване

9. Избор на технологична база

определяне положението на детайлите при обра­ботка, определяне на повърхностите за измерване и изпитване, толеранси на размерите, осигуряване спазването на функционалните размери

10. Определяне на работ­ните величини

скоростта на рязане, обороти на режещите инстру­менти, дебелина на стружката, скорости на подава­не, налягане, температури, времена за изсушаване, времена за втвърдяване на лепилата и пр.

11. Избор на средствата за производство

материал и вид на режещите инструменти, избор на калибри и определяне на всички видове съоръжения и приспособления

12. Определяне на работ­ните приспособления и работните места

избор на обработващите машини, тяхното качество на обработка и производителност, сравняване с изи­скванията на техническия процес при рационални условия, определяне на транспортните средства

13. Подробно планиране на новите процеси, определяне на първичните данни върху въведените формуляри, графични схеми на производствения поток

работни планове за труда и материалите, инструк­ции по работни места, изчисляване и определяне на производствените капацитети, планиране на про­изводствения поток по време и пространство, обзор на средствата за производство и разработване изиск­ванията на контролната технология

14. Определяне на броя и разрядността на работ­ната сила

въз основа на работните планове за труда класифи­циране на работните процеси съгласно тарифно-квалификационния справочник, определяне броя на работниците по разреди, цехове, бригади и т.н.

15. Предварително изчи­сляване на производ­ствените времена

определяне на процесите по категории на време­траене, определяне на времената за планирания обем на производство

16. Изработване на ори­гинални документации за технологичните процеси, размножава­не и предаване на производствените це­хове

комплектуване на конструктивните и технологичните документации, инструктиране на майстори и работници

Последна редакция Вторник, 14 Юни 2011 20:08

Добави коментар


Защитен код
Обнови